نقش اسلام در توسعه ایران
64 بازدید
محل نشر: اسناد علمی پشتوانه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در این نوشتار به بررسی نقش اسلام در توسعه ایران با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله ایران پرداخته شده است. برای مرحله‌گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب مدلی ارائه شده است که با استناد به آیات و روایات می‌باشد و ملاکها و معیارهایی که باید در مسیر توسعه اسلامی رعایت شوند با مستنداتشان بیان شده است. همچنین در کنار این به بحث مدیریت توسعه اسلامی پرداخته شده و نقش و وظایف دولتمردان در مسیر توسعه از منظر آیات و روایت بیان شده است. اگر این پارامترها در برنامه‌ریزی توسعه ایران رعایت بشود به توسعه اسلامی پایدار می‌توان رسید. البته طی کردن مسیر توسعه بدون شناخت فرصتها و امکانات و موانع امکان ندارد لذا در بخش دیگر مقاله به این مقوله پرداخته شده است. اصول راهبردی توسعه از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نیز آورده شده است. با توجه به مطالبی که در این نوشتار بیان شده است می‌توان نتیجه گرفت که اسلام مدلی برای توسعه اسلامی ایران ارائه می‌کند و ما می‌توانیم با استفاده از توانمندیها و منابع اسلامی به توسعه اسلامی ایران دست یابیم. انشا ا... واژه‌هاي کليدی: الگو، توسعه، اسلام، چشم‌انداز، ایران، مدیریت توسعه،